header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Agenda ledenvergadering 19 juni

12-6-2014

Donderdagavond 19 juni is iedereen van harte uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

De ontvangst is vanaf 20.15 uur, de vergadering begint om 20.30 uur.

De agenda is als volgt:

 

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering van 19 december 2013 en notulen Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) van 7 februari 2014.
 5. Bestuursmededelingen
 6. Terugblik op afgelopen seizoen en vooruitblik nieuwe seizoen
 7. Toelichting Technische commissie op de plannen voor komend seizoen
 8. Financiën
  * Prognose 2013 / 2014
  * Begroting 2014 / 2015
  * Contributievoorstel 2014 / 2015
 9. Arbitrageplan
 10. W.V.T.T.K. (Wat Verder Ter Tafel Komt)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

 

De concept notulen van de ALV van 19 december 2013 en die van de BALV van 7 februari 2014 zullen op zo kort mogelijke termijn op de website van de Almeerse terug te vinden zijn. (Inloggen en dan naar Club – Documenten – ALV).

Daar zullen ook het arbitrageplan en (als deze voor de vergadering beschikbaar zijn) de financiële stukken geplaatst worden.

Op agendapunt 8 en 9 zal het adviesrecht* van toepassing zijn.

Uw aanwezigheid wordt van harte aanbevolen en op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Bas Bonhof, Voorzitter

Atte Bootsma, Secretaris

*Aspirant-leden (jonger dan 16 jaar), Leden van Verdienste en Donateurs zijn in formele zin geen leden van de vereniging (zie artikel 5 van de Statuten) en hebben om die reden geen stemrecht. Het is een aspirant-lid toegestaan om zich op de ALV, door middel van een machtiging, door één ouder / verzorger te laten vertegenwoordigen. Aspirant-leden, Leden van Verdienste, gemachtigde ouders / verzorgers hebben een adviesrecht (zie artikel 18 HHR). Dit adviesrecht is (met name) bedoeld om ouders / verzorgers meer inspraak en invloed te geven in de hockeyclub. We hopen dat u van dit recht gebruik zult maken.