header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

VOORAANKONDIGING: ALV

11-6-2013

Geachte Ereleden, Leden van Verdienste, leden en aspirant-leden,

Op maandag 1 juli a.s. zal er weer een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsvinden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub. Aanvankelijk stond deze (reguliere) ALV gepland voor donderdag 27 juni 2013, doch vanwege diverse diploma-uitreikingen heeft het bestuur gemeend er goed aan te doen deze vergadering te verschuiven naar maandag 1 juli 2013.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze vergadering of onderstaande agenda kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected]. Ook eventuele afmeldingen kunnen aan dit email-adres gericht worden.

Agenda
Algemene Leden Vergadering 1 juli 2013: ontvangst 20.00 uur / aanvang 20.15 uur.

1.Opening

2.Vaststellen agenda

3.Ingekomen stukken

4.Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering van 13 december 2012 en notulen Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) van 23 april 2013.

5.Bestuursmededelingen

6.Financiën

   -Prognose 2012 / 2013

   -Begroting 2013 / 2014

   -Contributievoorstel 2013 / 2014

7.W.V.T.T.K. (Wat Verder Ter Tafel Komt)

8.Rondvraag

9.Sluiting

Ad 4. De concept notulen van de ALV van 13 december 2012 en die van de BALV van 23 april 2013 zullen op zo kort mogelijke termijn op de website van de Almeerse terug te vinden zijn onder "Documenten / ALV”.

Ad 6. De Concept Begroting 2013 / 2014, alsmede een korte toelichting daarop, en het Contributievoorstel 2013 / 2014 zullen zo spoedig mogelijk op de website van de Almeerse Hockeyclub worden gepubliceerd. U zult deze stukken, nadat u via EMMA bent ingelogd, terug kunnen vinden onder "Documenten / ALV”.

Op agendapunt 6 zal het adviesrecht* van toepassing zijn.

Uw aanwezigheid wordt van harte aanbevolen en op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Boudewijn Molenaar, Voorzitter
Joest Straat, Secretaris

*Aspirant-leden (jonger dan 16 jaar), Leden van Verdienste en Donateurs zijn in formele zin geen leden van de vereniging (zie artikel 5 van de Statuten) en hebben om die reden geen stemrecht. Het is een aspirant-lid toegestaan om zich op de ALV, door middel van een machtiging, door één ouder / verzorger te laten vertegenwoordigen. Aspirant-leden, Leden van Verdienste, gemachtigde ouders / verzorgers hebben een adviesrecht (zie artikel 18 HHR). Dit adviesrechtis (met name) bedoeld om ouders / verzorgers meer inspraak en invloed te geven in de hockeyclub. We hopen dat u van dit recht gebruik zult maken.