header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Agenda ALV 13 december 2012

30-11-2012

Zoals woensdag jl. reeds via de website van de Almeerse aangekondigd, zal er op donderdag 13 december a.s. een Algemene Leden Vergadering plaatsvinden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub, ontvangst vanaf 20.00 uur / aanvang 20.30 uur.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze vergadering of onderstaande agenda kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected]. Ook eventuele afmeldingen kunnen aan dit e-mail-adres gericht worden.

 

Agenda

Algemene Leden Vergadering donderdag 13 december 2012:

 

1.        Opening

2.        Vaststellen agenda

3.        Ingekomen stukken

4.        Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering 26 juni 2012

5.        Bestuursmededelingen

6.        Financiën

-  Toelichting jaarrekening 2011 / 2012

-  Verslag van de kascommissie en benoeming van de kascommissie 2012 / 2013

-  Vaststellen jaarrekening Almeerse Hockeyclub en decharge bestuur

7.        Bestuurssamenstelling

-   Herbenoeming Boudewijn Molenaar en benoeming Henk van der Hoeven en Rinus Welleman

8.        W.V.T.T.K. (Wat Verder Ter Tafel Komt)

9.        Rondvraag

10.     Sluiting

 
Ad 4.

De concept notulen van de ALV van 26 juni 2012 worden op zo kort mogelijke termijn op de website van de Almeerse gepubliceerd. U kunt deze alsdan, nadat u in EMMA bent ingelogd, vinden onder "Documenten / ALV”.

 

Ad 6.

De concept jaarrekening 2011 / 2012 zal zo spoedig mogelijk op de website van de Almeerse Hockeyclub worden gepubliceerd. U zult dit document terug kunnen vinden onder "Documenten / ALV”.


Ad 7.

Voorstel bestuurssamenstelling (maand en jaar van aftreden) en portefeuilleverdeling:

Boudewijn Molenaar (december 2015) – voorzitter / jeugdbestuur

Rinus Welleman (december 2013) – penningmeester / financiën

Bas Bonhof (december 2014) – commissaris / communicatie, commercie en evenementen

Henk van der Hoeven (december 2013) – commissaris / tophockey

Commer de Geus (december 2013) – commissaris / breedtehockey

Joest Straat (december 2013) – secretaris / tucht, arbitrage, bar en accommodatie

 

Alleen leden van tenminste 16 jaar hebben stemrecht. Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben ouders / verzorgers van kandidaat-leden (jonger dan 16 jaar) adviesrecht. Dit adviesrecht is bedoeld om ouders/verzorgers meer inspraak en invloed te geven in de hockeyclub. We hopen dat u van dit recht gebruik zult maken.

 

Uw aanwezigheid wordt van harte aanbevolen en op prijs gesteld.