header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Agenda ALV 12 december 2011

2-12-2011 Geachte Ereleden, Leden van Verdienste, leden en aspirant-leden,

 

Zoals maandag jl. reeds via de website van de Almeerse aangekondigd, zal er op maandag 12 december a.s. een Algemene Leden Vergadering plaatsvinden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub, ontvangst vanaf 20.00 uur / aanvang 20.30 uur.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze vergadering of onderstaande agenda kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected]. Ook eventuele afmeldingen kunnen aan dit e-mail-adres gericht worden.

 

Agenda

Algemene Leden Vergadering 12 december 2011:

 

1.          Opening

2.          Vaststellen agenda

3.          Ingekomen stukken

4.          Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering 7 juli 2011

5.          Bestuursmededelingen

6.          Bestuurssamenstelling

-              Benoeming Bas Bonhof

7.          Financiën

-              Toelichting jaarrekening 2010 / 2011 SEAHOC

-              Toelichting jaarrekening 2010 / 2011 Almeerse Hockeyclub

-              Verslag van de kascommissie en benoeming van de kascommissie 2011 / 2012

-              Vaststellen jaarrekening Almeerse Hockeyclub en decharge bestuur

8.          W.V.T.T.K. (Wat Verder Ter Tafel Komt)

9.          Rondvraag

10.       Sluiting


Ad 4.

De concept notulen van de ALV van 7 juli 2011 worden op zo kort mogelijke termijn op de website van de Almeerse gepubliceerd. U kunt deze alsdan, nadat u in EMMA bent ingelogd, vinden onder “Documenten / ALV”.


Ad 6.

Sytze de With zal in juni 2012 aftreden. Bas Bonhof is gevraagd zijn bestuurstaken over te nemen.

Voorstel bestuurssamenstelling (jaar van aftreden) en portefeuilleverdeling:

Boudewijn Molenaar (2012) – voorzitter / jeugdbestuur

Marianne Remie (2013) – penningmeester / financiën

Sytze de With (2012) / Bas Bonhof (2015) – commissaris / communicatie, commercie en evenementen

Hans Tossijn (2014) – commissaris / tophockey

Commer de Geus (2014) – commissaris / breedtehockey

Joest Straat (2014) – secretaris / tucht, arbitrage, bar en accommodatie

 

Ad 7.

De Concept jaarrekeningen 2011 / 2012 zullen zo spoedig mogelijk op de website van de Almeerse Hockeyclub worden gepubliceerd. U zult deze stukken terug kunnen vinden onder “Documenten / ALV”.

 

Alleen leden van tenminste 16 jaar hebben stemrecht. Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben ouders / verzorgers van kandidaat-leden (jonger dan 16 jaar) adviesrecht. Dit adviesrecht is bedoeld om ouders/verzorgers meer inspraak en invloed te geven in de hockeyclub. We hopen dat u van dit recht gebruik zult maken.

 

Uw aanwezigheid wordt van harte aanbevolen en op prijs gesteld.

 

Met vriendelijke groet,

 

Joest Straat

Secretaris

Almeerse Hockeyclub