header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Algemene Leden Vergadering 7 juli 2011 - Agenda

2-7-2011

Geachte Ereleden, Leden van Verdienste, leden en aspirant-leden,

 

Op donderdag 7 juli a.s. zal er een Algemene Leden Vergadering plaatsvinden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub, ontvangst 20.00 uur / aanvang 20.15 uur.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze vergadering of onderstaande agenda kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected]. Ook eventuele afmeldingen kunnen aan dit e-mail-adres gericht worden.

 

Agenda

Algemene Leden Vergadering 7 juli 2011:

 

1.         Opening

2.         Vaststellen agenda

3.         Ingekomen stukken

4.         Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering van 3 maart 2011 en notulen Buitengewone Algemene Leden Vergadering van 11 mei 2011

5.         Bestuursmededelingen

-           Vaststelling Tuchtreglement

6.         Ledenenquête

7.         Commissie hockeyzaken, beleid 2011 / 2012

8.         Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement

9.         Bestuurssamenstelling

-                  Benoeming Hans Tossijn

-                  Portefeuilleverdeling

10.       Financiën

-                  Prognose 2010 / 2011

-                  Begroting 2011 / 2012

-                  Contributievoorstel 2011 / 2012

11.       W.V.T.T.K. (Wat Verder Ter Tafel Komt)

12.       Rondvraag

13.       Sluiting

 

Ad 4. De concept notulen van de ALV van 3 maart 2011 en die van de BALV van 11 mei 2011 zijn, nadat u in EMMA bent ingelogd, terug te vinden onder “Documenten / ALV”.

 

Ad 5. Daags voor de ALV van 3 maart 2011 ontving het bestuur, overigens op haar eigen verzoek, een concept tuchtreglement van de tuchtcommissie van de Almeerse Hockeyclub. Betreffend reglement is inmiddels, conform artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement door het bestuur vastgesteld. De inhoud van betreffend tuchtreglement is inmiddels terug te vinden op de website van de Almeerse Hockeyclub onder “Documenten / Statuten en Huishoudelijk Reglement”.

 

Ad 8. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement behoeft goedkeuring van de ALV. Het bestuur stelt wijziging voor ten aanzien van het volgende artikel:

 

Artikel 6 sub b HHR: Vier (4) wedstrijden meer fluiten dan het verplichte aantal wordt gelijkgesteld aan het vervullen van één (1) corveedienst.

 

Tegelijkertijd met dit wijzigingsvoorstel stelt het bestuur, in samenspraak met de arbitragecommissie, voor om het aantal in artikel 6 sub a HHR genoemde, per seizoen te fluiten wedstrijden, eveneens vast te stellen op vier (4).

 

Op agendapunt 8 is het adviesrecht* van toepassing.

 

Ad 9. Voorstel bestuurssamenstelling (jaar van aftreden) en portefeuilleverdeling:

Boudewijn Molenaar (2012) – voorzitter / jeugdbestuur

Marianne Remie (2013) – penningmeester / financiën

Sytze de With (2012) – commissaris / communicatie, commercie en evenementen

Hans Tossijn (2014) – commissaris / tophockey

Commer de Geus (2014) – commissaris / breedtehockey

Joest Straat (2014) – secretaris / tucht, arbitrage, bar en accommodatie

 

André van den Wildenberg treedt af. Hij heeft er inmiddels drie bestuursjaren opzitten. Jan Herweijer heeft omwille van privé redenen laten weten zijn bestuursfunctie te willen neerleggen. Zijn taken zullen door Hans Tossijn worden overgenomen. Joest Straat zal, in plaats van Marianne Remie, bestuursverantwoordelijkheid gaan dragen ten aanzien van accommodatie en bar.

 

Ad 10. De Concept Begroting 2011 / 2012, alsmede een korte toelichting daarop, en het Contributievoorstel 2011 / 2012 zullen zo spoedig mogelijk op de website van de Almeerse Hockeyclub worden gepubliceerd. U zult deze stukken terug kunnen vinden onder “Documenten / ALV”.

 

Ook op agendapunt 10 zal het adviesrecht* van toepassing zijn.

 

Uw aanwezigheid wordt van harte aanbevolen en op prijs gesteld.

 

Met vriendelijke groet,

 

Boudewijn Molenaar, Voorzitter

Joest Straat, Secretaris

 

*  Aspirant-leden (jonger dan 16 jaar), Leden van Verdienste en Donateurs zijn in formele zin geen leden van de vereniging (zie artikel 5 van de Statuten) en hebben om die reden geen stemrecht. Het is een aspirant-lid toegestaan om zich op de ALV, door middel van een machtiging, door één ouder / verzorger te laten vertegenwoordigen. Aspirant-leden, Leden van Verdienste, gemachtigde ouders / verzorgers hebben een adviesrecht (zie artikel 18 HHR). Dit adviesrecht is (met name) bedoeld om ouders / verzorgers meer inspraak en invloed te geven in de hockeyclub. We hopen dat u van dit recht gebruik zult maken.