header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 23 juni 20:15

Nieuws afbeelding 31-5-2010
Op woensdag 23 juni zal een algemene ledenvergadering van de Almeerse Hockeyclub worden gehouden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub, aanvang 20.15u. 
 

Agenda algemene ledenvergadering:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken

4. Vaststelling notulen ALV 10 december j.l.

5. Bestuursmededelingen

6. Financiën

    a. Begroting 2010/2011

    b. Contributievoorstel 2010/2011

7. Bestuurssamenstelling

    a. Benoeming kandidaat bestuurslid Marianne Remie

    b. Aftreden Marion 't Jong

8. Benoeming kascommissie 2009/2010

9. Rondvraag

10. W.v.t.t.k.

11. Sluiting 

 

Bij punt 6, 7 en 8 hebben ouders/verzorgers van kandidaat-leden (jonger dan 16 jaar) en Leden van Verdienste adviesrecht volgens het laatst vastgestelde Huishoudelijk Reglement. Bij de Almeerse hebben alle leden van 16 jaar en ouder stemrecht.

 

Toelichting punt 7:

Na 3 seizoenen zal Marion 't Jong haar functie als penningmeester/secretaris overdragen aan Marianne Remie. Marianne heeft afgelopen seizoen deel uitgemaakt van de kascommissie en heeft vanuit die rol al kennis genomen van de financiën van de vereniging. Met haar opleiding en ervaring als registeraccountant is het bestuur van mening een goede kandidaat gevonden te hebben voor de functie van penningmeester en vraagt de ALV haar toetreding tot het bestuur te bekrachtigen.

 

Toelichting punt 8:

De kandidaatstelling van Marianne Remie voor het bestuur betekent dat zij niet langer kan deel uitmaken van de kascommissie en zal dus moet worden opgevolgd door een ander. Dit geldt ook voor het tweede commissielid die kandidaat penningmeester is van de hockeyclub in Almere (i.o.). Geinteresseerden (met financiële kennis/ervaring) voor de kascommissie worden gevraagd zich voorafgaand aan of tijdens de ALV kenbaar te maken bij het bestuur.

 

De notulen van de vorige ALV zijn beschikbaar via het beveiligde deel van de site (menu Documenten). De begroting en het contributievoorstel zullen uiterlijk 1 week voor de ALV bij Documenten worden gepubliceerd.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected]

Uw aanwezigheid wordt van harte aanbevolen en op prijs gesteld.  

Met vriendelijke groet,

 

Het Bestuur

Almeerse Hockey Club

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws