header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 10 december

26-11-2009
Mogelijk heeft niet iedereen de uitnodiging voor de ALV per email ontvangen. Daarom wordt de uitnodiging hierbij tevens via de website aangeboden.
 
Op donderdag 10 december zal een algemene ledenvergadering van de Almeerse Hockeyclub worden gehouden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub, ontvangst 20.00 u, aanvang 20.15u. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot onderstaande agenda of de vergadering kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected]

 

Agenda algemene ledenvergadering:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Ingekomen stukken
4. Vaststelling notulen ALV 22 juni j.l.

5. Bestuursmededelingen

6. Financi├źn

    a. Toelichting Jaarrekening SEAHOC 2008/2009

    b. Toelichting Jaarrekening Almeerse Hockey Club 2008/2009

    c. Verslag kascommissie

    d. Vaststellen jaarrekening Almeerse Hockey Club en d├ęcharge bestuur
    e. Vaststellen contributie zaalhockey 2009/2010
7. Presentatie Stichting Hockey Below The Sea
8. Rondvraag
9. W.v.t.t.k.
10. Sluiting 
 
Bij punt 6 hebben ouders/verzorgers van kandidaat-leden (jonger dan 16 jaar) en Leden van Verdienste adviesrecht volgens het laatst vastgestelde Huishoudelijk Reglement. Bij de Almeerse hebben alle leden van 16 jaar en ouder stemrecht.
 
De notulen van de vorige ALV, de jaarrekeningen en toelichting zijn beschikbaar via de site (menu Documenten). Het contributievoorstel voor de zaalhockey zal uiterlijk 1 week voor de ALV bij Documenten worden gepubliceerd.
 
Uw aanwezigheid wordt van harte aanbevolen en op prijs gesteld. Wij hopen op een even grote opkomst als tijdens de laatste ALV.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het Bestuur
Almeerse Hockey Club