header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Woensdag 13 december ALV

Nieuws afbeelding 30-11-2017

 

Woensdag 13 december 2017 is er weer een Algemene Leden Vergadering (ALV). U bent van harte uitgenodigd deze ALV bij te wonen. De ALV zal plaatsvinden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub. Aanvang: 20:00 uur. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze vergadering of onderstaande agenda kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected] . Ook eventuele afmeldingen kunnen aan dit emailadres gericht worden.

Agenda ALV woensdag 13 december 2017

1.Opening
2.Ingekomen stukken
3.Notulen Algemene Ledenvergadering 7 juni 2017
4.Verantwoording seizoen 2016 – 2017
a.Jaarverslag
b.Toelichting op de Jaarrekening
c.Verslag van kascommissie
d.Benoeming kascommissie 2017 - 2018
e.Vaststellen jaarrekening Almeerse Hockeyclub en verlenen van decharge aan het bestuur
5.Actieplan 2017 -2018
6.Bestuurssamenstelling
a. Voorstel tot benoeming van Taco Louwsma als penningmeester
b. Portefeuilleverdeling bestuursleden
7.Bestuursmededelingen
8.Rondvraag
9.Sluiting

De vergaderstukken - waaronder de concept jaarrekening - worden uiterlijk 5 december 2017 op de website van de Almeerse gepubliceerd en (na te zijn ingelogd) terug te vinden onder "Club / Documenten / ALV”.

Alleen leden van tenminste 16 jaar hebben stemrecht. Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben ouders / verzorgers van kandidaat-leden (jonger dan 16 jaar) adviesrecht.  We hopen dat u van dit recht gebruik zult maken.

Uw aanwezigheid wordt zeer aanbevolen en op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Joris Geerdes
Secretaris
Almeerse Hockey Club