header foto header foto header foto header foto header foto
 

Mediavoorwaarden

Media voorwaarden Almeerse Hockeyclub

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle wedstrijden, evenementen en overige activiteiten die door de Almeerse Hockeyclub (De Almeerse) worden georganiseerd en plaatsvinden op het terrein van De Almeerse. Media die hiervan verslag doet geeft daarmee aan kennis te hebben genomen van onze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

Media die één of meerdere spelers, speelsters, coaches, trainers en/of bestuursleden willen interviewen, dienen hiervoor een verzoek in te dienen bij onze Persvoorlichter. Dit kan uitsluitend per mail via het e-mailadres [email protected] De Almeerse behoudt zich daarnaast het recht voor om teksten vóór publicatie in te zien en feitelijke onjuistheden of citaten te wijzigen. Om dit zorgvuldig te kunnen doen, dient de tekst tenminste één werkdag vóór de deadline bij De Almeerse in bezit te zijn. Foto-, beeld- en geluidsopnamen

Fotografen, omroepen en productiebedrijven die aanwezig willen zijn en foto-, beeld- en geluidsopnamen willen maken bij wedstrijden, evenementen of overige activiteiten op het terrein van De Almeerse, dienen zich vooraf aan te melden via [email protected]

Bij officiële (Hoofdklasse en Play-Offs) wedstrijden zijn fotografen verplicht, gedurende de hele wedstrijd, een hesje te dragen waarop de tekst "Pers” zichtbaar vermeld staat. De Almeerse beschikt over een beperkt aantal hesjes die worden uitgereikt bij de wedstrijdtafel. Na afloop van de betreffende wedstrijd dienen de hesjes weer bij de wedstrijdtafel te worden afgegeven. Indien er niet voldoende hesjes beschikbaar zijn dient u als fotograaf hier zelf in te voorzien. Fotografen die zijn voorzien van een hesje biedt De Almeerse de gelegenheid om voor aanvang van wedstrijden buiten de lijnen te fotograferen.


Gebruiksrecht

Media verleent hierbij aan De Almeerse het gebruiksrecht op alle foto-, beeld en geluidsopnamen die op het terrein van De Almeerse zijn gemaakt, tenzij hierover andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt met De Almeerse. De Almeerse is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met de toepasselijkheid van de Voorwaarden en/of de wijzigingen hiervan.


De Almeerse is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die derden (waaronder Media) kunnen lijden als gevolg van het maken van foto-, beeld- en/of geluidsopnamen. In gevallen waarin de Media zich niet aan deze Voorwaarden houdt of inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van De Almeerse en/of derden, behoudt De Almeerse zich alle rechten voor om alle maatregelen te treffen die zij nodig acht in verband met de voor haar ontstane schade.


Media vrijwaart De Almeerse dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden terzake van het (niet) naleven van deze Voorwaarden. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van De Almeerse.

 

Overige bepalingen

De Almeerse behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Voorwaarden zijn te allen tijde via de website van De Almeerse (www.almeerse.nl) te vinden. De Almeerse adviseert de Media om voor aanvang van een bezoek de te bezoeken om de meest recente versie van de Voorwaarden te raadplegen.

 

Almeerse Hockeyclub 2017

Datum publicatie 15 maart 2017